Навчання співробітників

Основою кадрової політики на підприємстві є стратегія безперервного навчання і перенавчання співробітників новим технологіям проектування, а також адаптація молодих фахівців у виробничий процес, спрямована на оптимальне поєднання досвіду ветеранів колективу з підготовкою кадрового резерву та його використанням у конкретних розробках.

Підбір молодих спеціалістів є предметом особливої уваги в роботі Правління та адміністрації підприємства. Підготовка фахівців здійснюється через стратегічне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами України - Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут", Київським національним університетом будівництва і архітектури, Національним технічним університетом "Львівська політехніка" та ін.

У рамках реалізації зазначеного співробітництва:

• на інженерно-хімічному факультеті НТУУ "КПІ" спільно з АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" і компанією "AVEVA" відкрита лабораторія навчання студентів навичкам роботи в спеціальному програмному комплексі 3D-проектування - "PDMS";

• заплановано відкриття аналогічної лабораторії для навчання навичкам роботи в модулі "P&ID" комплексу "PDMS" студентів хіміко-технологічного факультету;

• здійснюється додаткова підготовка студентів 3-го - 5-го курсів навчання на базі реальних проектів інституту, для чого щорічно у виробничі відділи направляються для проходження виробничої практики до 10 студентів цього ВНЗ. У процесі проходження практики студенти виконують конкретні роботи, в тому числі базуються на знаннях, які отримані в процесі навчання у навчальному закладі. Частина студентів-практикантів після закінчення курсу навчання запрошуються на постійну роботу і стають істотним кадровим потенціалом нашого підприємства. Найбільш підготовлені з них, вже в процесі навчання, залучаються для роботи в режимі неповної зайнятості, за гнучким графіком (неповний робочий день, неповний робочий тиждень).

З 2004 р. чисельність молодих фахівців - випускників вузів досягла 27% від загальної чисельності співробітників інституту.

Більше 94% співробітників виробничих відділів мають повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки.

Адміністрація постійно сприяє підвищенню кваліфікації персоналу: оплачується навчання співробітників по спеціальностях, в яких є потреба, оформлюються оплачувані навчальні відпустки, забезпечується систематична участь співробітників у семінарах, виставках, конференціях, курсах підвищення кваліфікації.

У 2009-2010 р.р. забезпечена оплата навчання співробітників інституту з отриманням ними дипломів про вищу освіту за такими спеціальностями: "Геодезія, картографія та землеустрій" - 2 чол., "Теплогазопостачання та вентиляція" - 1 чол., "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" - 2 чол. , "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Інженерна механіка)" - 1 чол.

За період 2006-2010 р.р. ряд співробітників пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів за напрямами: "Охорона навколишнього середовища в будівництві" - 1 чол., "Забезпечення екологічної безпеки при роботах в галузі поводження з небезпечними відходами" - 1 чол., "Особливості проектування систем цілорічного кондиціювання в районах з суворими кліматичними умовами" - 1 чол., "Діяльність з проектування будівель і споруд" - 27 чол., "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в системі законодавчих і нормативних документів України" - 2 чол., "Нові законодавчо-нормативні акти та актуальні питання системи регулювання в галузі поводження з відходами та охорони атмосферного повітря" - 27 чол., "Проектування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оголошення, про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту" - 12 чол., "Практичне застосування програмного комплексу "ЛІРА" - 7 чол., "Практичне застосування програмного комплексу "АVEVA" - 55 чол. та ін.

Окремі фахівці підвищують свій професійний рівень отримуючи другу вищу освіту.

Корисно